Reklamace

Odstoupení od smlouvy není reklamce. Informace zde..........

REKLAMACE 

 8. Práva z vadného plnění a reklamace

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, tj. zejména občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu je-li spotřebitel za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

8.3. Ustanovení uvedená v bodě 8.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

8.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

8.5. Práva z vadného plnění může spotřebitel uplatnit u prodávajícího na e-mailu info@darkyodsarky.cz nebo na adrese jeho provozovny V zahradě 177, 250 63 Veleň . Podnikatel práva z vadného plnění může uplatnit výhradně na e-mailové adrese info@darkyodsarky.cz  Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, jsou prodávajícímu doručeny všechny podklady dle bodu 8.6. těchto smluvních podmínek.

8.6. Při uplatnění práva z vadného plnění je kupující povinen prokázat uzavření kupní smlouvy a sdělit prodávajícímu, jaké právo z vadného plnění uplatňuje. Při uplatnění práva z vadného plnění je kupující povinen přiložit k reklamaci fotografie reklamovaného zboží a v případě potřeby ověření vad ze strany prodávajícího prodávajícímu reklamované zboží zaslat. Prodávající má dle těchto smluvních podmínek povinnost uhradit kupujícímu poštovné za zaslání reklamovaného zboží pouze tehdy, jestliže kupující reklamované zboží zaslal prodávajícímu na výslovnou žádost prodávajícího.

8.7. Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodného konstrukčního řešení. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nevhodného zásahu.

8.8.  Je-li vada uplatněná spotřebitelem odstranitelná, má spotřebitel právo na odstranění vady. Není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, může spotřebitel požadovat výměnu zboží. Pokud není výměna zboží možná, může spotřebitel od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží.

8.9. V případě odstranitelné vady má spotřebitel právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy, pokud spotřebitel nemůže pro opakovaný výskyt odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opakovaný výskyt vady po opravě se jedná, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, vyskytne po třetí. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři odstranitelné vady.

8.10. Trpí-li zboží neodstranitelnou vadou, která brání řádnému užívání zboží, má spotřebitel právo požadovat výměnu zboží, odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží.

8.11. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

8.12. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ze strany spotřebitele ihned, ve složitých případech do 5 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace ze strany spotřebitele včetně odstranění vady bude prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

8.13. Jestliže prodávající reklamaci neodmítne, vystaví spotřebitel potvrzení o přijetí reklamace, která bude obsahovat mimo jiné identifikaci prodávajícího a spotřebitele, co je obsahem reklamace dle spotřebitele, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje, datum a místo přijetí reklamace a podpis prodávajícího nebo jím pověřeného pracovníka.

8.14. Spotřebitel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva z vadného plnění.

8.15. O tom, že byla reklamace vyřízena a jakým způsobem je prodávající povinen spotřebitele informovat, a to na elektronickou adresu, kterou uvedl při reklamaci nebo prostřednictvím jiného kontaktního údaje, dle kterého bude možno kupujícího upozornit na vyřízení reklamace. Prodávající v tomto oznámení uvede lhůtu pro vyzvednutí reklamovaného zboží.

8.16. V případě, že si kupující nevyzvedne ve lhůtě stanovené provozovatelem reklamované zboží, je provozovatel oprávněn účtovat si přiměřené skladné ve výši 20,- Kč/den či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. Právo na zaplacení skladného dle předchozí věty vzniká Prodávajícímu rovněž v případě, kdy si Kupující nepřevezme objednané zboží, které mu bylo zasláno dle této smlouvy, a které bylo jako nevyzvednuté vráceno Prodávajícímu. Na tento postup musí Prodávající Kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

8.17. Prodávající nenese odpovědnost za jakékoli ztráty, zranění nebo poškození majetku, ať už přímé nebo nepřímé, způsobené vadou dodaného zboží, pokud tato ztráta, zranění nebo poškození majetku nevzniklo nedbalostí, opomenutím nebo úmyslem na straně prodávajícího.Co dělat v případě, že zásilka byla poškozená vlivem přepravy:


PPL
 1. ihned zásilku zkontrolujte a pokud je poškozená nahlaste to na linku PPL  Nejpozději však do 3 pracovní dnů.
 2. Reklamace na poškozenou zásilku: PPL s.r.o. | Reklamace poškozené zásilky
 3. Zákaznický servis PPL je na telefonním čísle 225 331 500  nebo e-mailové adrese: info@ppl.cz v pracovní dny od 7 do 20 hodin, v sobotu od 8 do 16 hodin. 
  Zákaznický servis - centrála PPL: Zákaznický servis | PPL CZ

 4. Naše rada:
  FOTO:  zásilku vyfoťe - raději více, ale hlavně
  Etiketu s číslem zásilky (tam kde je příjemce a odesilatel.)
  Odesilatele, adresáta
  Původní přepravní obal (aby byl vidět celý – ideálně ze dvou stran) + případné manipulační značky křehké/neklopit
  Poškození obalu (pokud k nějakému došlo)
  Balení uvnitř krabice - uložení v krabici, výplně
  Poškozené zboží (detaily + celé)
  Foto by mělo být v rozlišení do cca 100kB. Zajistěte prosím, aby zatím nebylo se zásilkou manipulováno (s poškozeným zbožím). 

 5. vyplníte reklamační formulář PPL - Reklamace u PPL: https://www.ppl.cz/main2.aspx?cls=reklamace 
  - uveďte číslo zásilky přepravní společnosti.
  - zašlete fotografie k poškozené zásilce přímo na PPL v Reklamačním hlášení a nebo na email PPL info@ppl.cz a také s vysvětlením na email: info@darkyodsarky.cz ( abychom měli info o zásilce ) 
 6. řiďte se pokyny od PPL 

Zásilkovna 

V PŘÍPADĚ NESPLNĚNÍ TĚCHTO PODMÍNEK NEBUDE REKLAMACE POŠKOZENÉ ZÁSILKY U PŘEPRAVCE UZNÁNA