Reklamace

Odstoupení od smlouvy není reklamce. Informace zde..........

REKLAMACE

§ 15 Reklamace a její uplatnění

(1) V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky tato práva:

(2) Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Kupující může oznámit oprávněnou reklamaci jednou z následujících možností:

a následně zaslat nebo doručit reklamované zboží v případě možnosti v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, s popisem závady a kopií prodejního dokladu na adresu provozovatele:

Šárka Veinhauerová

V zahradě 177
250 63 Veleň
tel.: +420 776 553 767 

(3) O reklamaci bude rozhodnuto ihned, ve složitějších případech do 7 dnů. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Při nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy.

(4) V případě oprávněné reklamace má spotřebitel právo na náhradu nákladů spojených s reklamací. V případě neoprávněné reklamace je prodávající povinen vydat písemné odůvodnění tohoto zamítnutí a zároveň spotřebitel nemá nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.

(5) Při objednávkách provedených podnikatelem, který objednává zboží za účelem jeho využití pro svou živnostenskou nebo samostatnou podnikatelskou činnost, platí současně následující ustanovení: Závady, které nejsou zjevného, nebo na první pohled patrného charakteru, musí být ohlášeny po odhalení do promlčecí lhůty, tedy do doby jednoho roku od doručení zboží. Pro obchodníky platí současně právní předpisy a normy podle obchodního zákoníku. 

Záruční podmínky a mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

 1. Záruční podmínky se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými a účinnými právními předpisy ČR.  Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad
 2. Pokud se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, kontaktujte nás.
 3. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
 4. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.
 5. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .
 6. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
 7. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
 8. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu .
 9. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
 10. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy. 

  Co dělat v případě, že zásilka byla poškozená vlivem přepravy:

  Jako první co je potřeba udělat je ihned zásilku zkontrolujte a pokud je poškozená nahlašte to na linku PPL 

  Nejpozději však do 3 pracovní dnů.

  bílá linka PPL : 840 775 775e-mail : info@ppl.cz

  - uveďte číslo zásilky přepravní společnosti.

  - zašlete fotografie k poškozené zásilce přímo na email: 

   FOTO:  Etiketu s číslem zásilky (tam kde je příjemce a odesilatel.)

  • Původní přepravní obal (aby byl vidět celý – ideálně ze dvou stran)+případné manipulační značky křehké/neklopit
  • Poškození obalu (pokud k nějakému došlo)
  • Balení uvnitř krabice - uložení v krabici, výplně
  • Poškozené zboží (detaily + celé)

  Foto by mělo být v rozlišení do cca 100kB. Zajistěte prosím, aby zatím nebylo se zásilkou manipulováno (s poškozeným zbožím).

  V PŘÍPADĚ NESPLNĚNÍ TĚCHTO PODMÍNEK NEBUDE REKLAMACE POŠKOZENÉ ZÁSILKY U PŘEPRAVCE UZNÁNA